De Kapel van de Martini Kerk
Omstreeks het jaar 1000 bevond zich de eerste stenen kerk aan het Martinikerkhof. Dit was een éénbeukige romaanse kerk van tufsteen. Rond het jaar 1220 stond op dezelfde plaats een grotere kerk in romano-gotische stijl.
Groningen was in de 15de eeuw een bloeiend handelscentrum en maakte deel uit van het Noord-Europese Hanzeverbond. De groei en de welvaart van de stad leidden tot de wens de Martinikerk verder uit te breiden.
De Martinikerk deed tijdens het kortstondige bestaan van het eerste bisdom Groningen (1559-1594) dienst als kathedraal. In 1594 werd de stad Groningen protestants en daarmee ook de Martinikerk.

De kapel ten noorden van het koor werd in de 16de eeuw in laat-gotische stijl gebouwd. Zij heeft prachtige middeleeuwse gewelven, heeft uitzicht op het Martinikerkhof en biedt ruimte aan 100 personen. Een geweldige, haast mystieke, locatie voor onze zaterdagmiddag salon.

The Chapel of the Martini Church
Around the year 1000 the first stone church was located at the Martinikerkhof. This was a single-nave Romanesque church made of tuff. Around the year 1220 there was a larger church in Romano-Gothic style at the same place.
Groningen was a thriving trade center in the 15th century and was part of the Northern European Hanseatic League. The growth and prosperity of the city led to the wish to further expand the Martini Church.
The Martini church served as a cathedral during the short existence of the first diocese of Groningen (1559-1594). In 1594 the city of Groningen became a Protestant and with that also the Martini Church.

The chapel north of the choir was built in the 16th century in late Gothic style. It has beautiful medieval vaults, has a view of the Martinikerkhof and offers space for 100 people. A great, almost mystical, location for our Saturday afternoon salon.

Die Kapelle der Martini-Kirche
Um das Jahr 1000 befand sich die erste Steinkirche am Martinikerkhof. Dies war eine einschiffige romanische Kirche aus Tuffstein. Um das Jahr 1220 befand sich an derselben Stelle eine größere romanisch-gotische Kirche.
Groningen war im 15. Jahrhundert ein blühendes Handelszentrum und gehörte zum nordeuropäischen Hansebund. Das Wachstum und der Wohlstand der Stadt führten zu dem Wunsch, die Martini-Kirche weiter auszubauen.
Die Martini-Kirche diente während des kurzen Bestehens der ersten Diözese Groningen (1559-1594) als Kathedrale. 1594 wurde die Stadt Groningen evangelisch und damit auch die Martini-Kirche.

Die Kapelle nördlich des Chores wurde im 16. Jahrhundert im spätgotischen Stil erbaut. Es hat schöne mittelalterliche Gewölbe, hat einen Blick auf den Martinikerkhof und bietet Platz für 100 Personen. Ein großartiger, fast mystischer Ort für unseren Samstagnachmittagssalon.

google maps

De Kapel van de Martini Kerk

Adres

martinikerkhof 3
9712 JG groningen
Nederland