Tango festival verplaatst naar 2021

Lieve allemaal, Het Groningse Tango Festival gaat niet door. Niet dit jaar in ieder geval.

Vanwege de Corona-crisis is een intieme dans als de Argentijnse Tango niet mogelijk in de vorm die wij allen het liefste zien. Daarom hebben wij besloten ons geplande festival te verplaatsen naar oktober 2021. Voor een aantal van jullie zal dit een logische stap zijn, voor anderen een teleurstelling.Wij denken er goed aan te doen deze stappen te zetten. Met name het festival is een gelegenheid dat juist door de grote hoeveelheid mensen uit alle windstreken de sfeer heeft die we graag willen hebben, maar dat daarom ook een risicofactor is, waardoor er wellicht – ook als de 1,5 meter voorwaarde niet meer geldt – minder mensen komen. Zonder die vele mensen is het lang zo leuk niet en zijn de kosten niet meer verdedigbaar.

Wij vinden het verschrikkelijk jammer dat onze liefhebberij zo hard getroffen wordt en wensen niets liever dan jullie in 2021 allen te ontmoeten op ons festival.Wil je toch met ons dansen? Houdt dan onze STAG facebook in de gaten en dans digitaal met ons mee via onze Zoom-Milonga’s.

Abrazo!

Stichting Argentino Groningen

ENG: Tango festival moved to 2021

Dear All, The Groningen Tango Festival is canceled. At least not this year.

Due to the Corona crisis, an intimate dance like the Argentine Tango is not possible in the form that we all prefer to see. That is why we decided to move our planned festival to October 2021. For some of you this will be a logical step, for others a disappointment.We think it wise to take these steps. The festival in particular is an occasion that, precisely because of the large amount of people from all over the world, has the atmosphere that we would like to have, but that it is therefore also a risk factor, so that – even if the 1.5-meter condition no longer applies – fewer people come. Without those many people it is not that much fun and the costs are no longer justifiable.

We are very sorry that our hobby has been hit so hard and wish nothing more than to meet you all at our festival in 2021.Do you want to dance with us? Then keep an eye on our STAG facebook and dance with us digitally through our Zoom Milongas.

Abrazo!

Argentino Groningen Foundation

DE: Das Tangofestival zog nach 2021

Hallo zusammen,Das Groningen Tango Festival wurde abgesagt.Zumindest nicht in diesem Jahr.

Aufgrund der Corona-Krise ist ein intimer Tanz wie der argentinische Tango nicht in der Form möglich, die wir alle gerne sehen. Deshalb haben wir beschlossen, unser geplantes Festival auf Oktober 2021 zu verschieben.Für einige von Ihnen ist dies ein logischer Schritt, für andere eine Enttäuschung.Wir halten es für ratsam, diese Schritte zu unternehmen. Insbesondere das Festival ist eine Gelegenheit, die gerade wegen der großen Anzahl von Menschen aus der ganzen Welt die Atmosphäre hat, die wir gerne hätten, aber es ist daher auch ein Risikofaktor, so dass – auch wenn der 1,5-Meter-Zustand ist nicht mehr anwendbar – es kommen weniger Leute.Ohne diese vielen Leute macht es nicht so viel Spaß und die Kosten können nicht mehr gerechtfertigt werden.

Es tut uns sehr leid, dass unser Hobby so hart getroffen hat und wir möchten Sie alle auf unserem Festival im Jahr 2021 treffen.Willst du mit uns tanzen? Dann behalten Sie unser STAG Facebook im Auge und tanzen Sie mit uns digital durch unsere Zoom Milongas.

Abrazo!

Argentino Groningen Stiftung